اشعه ی آبی و قرمز در فتوسنتز

فتوسنتز فرایندی زیست شیمیایی است که در آن، انرژی نورانی خورشید توسط گیاهان و برخی از باکتری ها به انرژی شیمیایی ذخیره‌شده در مواد غذایی آن‌ها تبدیل می‌شود.

ظاهرا، نور، به عنوان ورودی انرژی، نقش بسیار مهمی در این واکنش ایفا می‌کند. در باغبانی، منبع نور اصلی نور خورشید است. همانطور که ممکن است بدانید، نور خورشید در واقع نور ترکیبی از رنگ‌های مختلف است (به همین دلیل است که رنگین‌کمان را می‌بینید). هر نور دارای طول‌موج خاص خودش است (شکل زیر).

پس یک سوال وجود داردآیا هر کدام از این نورها تاثیر یکسانی روی فتو سنتز دارند؟

پاسخ منفی است.

فتوسنتز در کلروفیل، رنگدانه سبزی که در همه سلول‌های فتوسنتزی مشترک است، همه طول‌موج‌های نور مریی را به جز سبز جذب می‌کند، (به همین دلیل است که گیاهان برای ما سبز به نظر می‌رسند). همه ارگانیسم‌های فتوسنتزی دارای کلروفیل هستند که طول‌موج‌های بنفش آبی ۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر)و طول‌موج‌های نارنجی  قرمز ۰۰ ۷۰۰ نانومتر) را جذب می‌کنند.

طول موج های  سبز و  زردسبز توسط کلروفیل a نشان داده شدند. رنگدانه های فتوسنتز جانبی مانند کلروفیل b و بتاکاروتن انرژی را جذب می کند که کلروفیل a این انرژی را جذب نمی کند.

 

برگشت به بالا
× اگر سوالی دارید اینجا بپرسید