بیماری ها و آفات مهم گوجه فرنگی در گلخانه

1.بیماریهای مهم گوجه فرنگی

  • نام بیماری : کله موجی گوجه فرنگی

عامل بیماری : آلترناریا آلترناتا

علائم : این بیماری اغلب به میوه رسیده حمله کرده و به صورت لکه سیاه وسیع پوشیده از اندامهای غیر جنسی عامل بیماری ظاهر می گردد . برخی از نژادهای این قارچ می توانند شکافهای عمیق به رنگ قهوه ای ایجاد کرده و با ترشح مواد می موجب خشک شدن ساقه ، برگ و میوه میشود .

عامل بیماری در دمای ٢۶ ٢٢ درجه با رطوبت نسبی بالا و با وجود قطره های آب روی میزبان به میوه های سالم گوجه نیز حمله می کند . آلودگی بعد از شبنم پایدار به وقوع می پیوندد .

کنترل : ایجاد شرایط مناسب رشد و نمو گیاه انتخاب ارقام با حساسیت کمتر چیدن به موقع گوجه فرنگی ممانعت از آبیاری
بی رویه و عرقاب کردن خاک و . . . .

  • نام بیماری : مرگ گیاهچه ( ریزوکتونیوز گوجه فرنگی )

عامل بیماری : ریزوکتونیاسولانی

علائم : این عامل در خزانه به میزبان حمله میکند به صورت لکه های قهوه ای در ریشه و پوسیدگی طوقه ظاهر می گردد و منجر به مرگ گیاهچه می گردد. عامل بیماری در هنگام تماس میوه های گوجه فرنگی با خاک حمله می کند و اولین علائم آن به صورت لکه های قهو ه ای کمی فرورفته که به تدریج گسترش می یابند..

سپس مرکز بافت آلوده شکافته شده و رنگ آن قهوه ای تیره می شود . برای پیشگیری باید بذور را ضدعفونی کرد میزبان آلوده را از بین برد .

  • نام بیماری : بیماری آوندی گوجه فرنگی

عامل بیماری : فوزاریوم اکسیزپوروم ویژه لیکوپرسیسی

علائم : این قارچ می تواند به میزبان در تمامی مراحل رشد حمله کند . برگهای آلوده زرد میشوند . گاهی اوقات فقط یک طرف برگها زرد می شوند . برگهای آلوده به تدریج خشک شده و می زبا میوه کم و نارس تولید می شوند .

اگر بیماری شدت داشته باشد میزبان سریع می میرد . از علایم آن قهوه ای شدن بافتهای آوندی است . برای پیشگیری می توان خاک خزانه را توسط بخار با یکی از سموم متام سدیم برمومتیل و ضدعفونی بذر با بنومیل تیوفانات متیل ضد عفونی کرد .

  • نام بیماری : سوختگی شاخ و برگ گوجه فرنگی

عامل بیماری : فیتو فتورا اینفستانس

علائم : این بیماری علاوه بر گلخانه در مزرعه نیز دیده می شود . روی برگها لکه های نا منظم بی رنگ که بعد قهوه ای می شود ظاهر می گردد . در صورت بالا بودن رطوبت علایم به تمام برگ انتقال می یابد و در سطح پایینی برگهای آلوده کپک سفید ظاهر شده روی ساقه و دمبرگها علائم به صورت لکه های قهوه ای طولی می باشد . برای پیشگیری می توان هر ١٠ روز سمپاشی کرد ( سموم پیشنهادی : متالاکسیل ، بنالاکسیل و سموم حاوی مس )

  • نام بیماری : اسکلروتیینای گوجه فرنگی

حمله این قارچ بخصوص در گلخانه صورت می گیرد و سریعًا سبب مرگ می شود . روی طوقه به صورت لکه های قهوه ای که به تدریج از کپک سفید پوشیده می شوند . برای پیشگیری می توان با یکی از سموم ایپرودیون پروسیمیدون و دی کلران سمپاشی کرد .

  • نام بیماری : پیره نور کائتاپرسی سی

علائم : از بیماری های خطرناک است که به گوجه فرنگی و مزرعه حمله می کند ریشه های آلوده ازدیاد می یابد و چوب پنبه ای و پوست آنان شکافته شده و نا صاف و تیره می گردد .

کنترل : رعایت تناوب زراعی ضدعفونی خاک با برومورمتیل یا حرارت دو رگ کردن گونه های حساس

2. بیماری های فیزیولوژیکی گوجه فرنگی :

الف ) پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی : این عارضه فیزیولوژیکی به علت تغییرات شدید رطوبت ایجاد شده و باعث از بین رفتن گلگاه می شود . این بیماری به صورت چرمی شکل و قهوه ای تیره روی گلگاه میوه ظاهر می شود . متعادل کردن رطوبت باعث می شود این عارضه بوجود نیاید .

ب ) آفتاب سوختگی : در معرض نور قرار گرفتن میوه به صورت ناگهانی موجب آفتاب سوختگی می شود . هر اقدامی که از نور شدید جلوگیری کند موجب کنترل این بیماری فیزیولوژیکی میگردد .

٣. آفات مهم گوجه فرنگی :

از آفات مهم گوجه فرنگی می توان به کرمهای خانواده اسفیجیده اشاره نمود که از میوه های گوجه فرنگی تغذیه نموده و اگر کنترل صورت نگیرد خسارات فراوانی به گیاه وارد می آید . کرم هلیوتیس یکی دیگر از آفات گوجه فرنگی است که از ساقه تغذیه نموده و سپس وارد میوه می شود . سمپاشی با کارباریل برای هر دو نوع مفید بوده و موجب کاهش و نهایتًا از بین رفتن آفات می گردد .

برگشت به بالا
× اگر سوالی دارید اینجا بپرسید