سیستم کنترل آب و هوا  

روش­های کنترل آب و هوای گلخانه :

به طور کلی براساس سطح تکنولوژی مورد استفاده در گلخانه روش­هایی شامل کنترل دستی ، کنترل ساده، کنترل مرحله ای و کنترل کامپیوتری به طور همزمان و یا به تنهایی جهت کنترل هوای داخل گلخانه مورد استفاده قرار می­گیرند.

در روش کنترل دستی نیاز به یک کارگر با تجربه علمی وجود دارد. در این روش حضور مداوم و مستمر تکنسین  و یا کارگر ضروری می­باشد. با این وجود این روش به دلیل عدم کنترل اتوماتیک و دقت کم از بازه تولید بهینه و بالا برخوردار نخواهد بود.

در روش کنترل ساده ازتجهیزات اندازه گیری مناسب تری مانند تایمرها و ترموستاتها استفاده میشود . ترموستاتها برای به کار انداختن و یا خاموش کردن تجهیزات و تایمرها براساس زمان تنظیم شده در آنها به کنترل تجهیزات می­پردازند. در این روش اگر چه تجهیزات کنترلی به نسبت ارزان هستند ولی به دلیل دقت کم در کنترل مصرف انرژی بهره­وری گلخانه های تجاری را کاهش می­دهند.

در کنترل مرحله­ای مجموعه ای ازترموستاتها وتایمرها بایکدیگر ادغام میشوند تا انجام یک سری عملیات پیوسته را براساس تغییرات در محیط گلخانه انجام دهند . این مجموعه از طریق یک کامپیوتر به هم مرتبط گردیده و با عملگرهای دیگر در تعامل می­باشد.

در این قسمت اجزاء کنترل کننده گلخانه ای را مطالعه کنید.

برگشت به بالا
× اگر سوالی دارید اینجا بپرسید