کشت گوجه فرنگی در گلخانه

کشت در گلخانه می تواند به صورت مستقیم بذر یا نشانی باشد . زمان کاشت بذر زمانی صورت می گیرد که درجه حرارت محیط بالاتر از ١٠ درجه سانتیگراد باشد . به طور متوسط در هر گرم حدود ٣٠٠ بذر گوجه فرنگی وجود دارد . عمومًا کشت مستقیم بذر در گلخانه توصیه نمی گردد لذا ابتدا باید خزانه بذر کاری بوجود آمده و پس از نشایی شدن گیاهان به محلهای اصلی انتقال یابد .

معمولاً برای یک هکتار حدود ۴٠ متر مربع خزانه لازم است ، خزانه باید در گوشه ای از گلخانه آماده باشد . لازم است تمام مواظبتهای ضروری از خزانه به عمل آید . زمانی که ارتفاع نشاء حدود ٣٠ -٢٠ سانتیمتر رسید بهترین زمان انتقال است .بهتر است قبل از انتقال ٢۴- ١٢ ساعت قبل خزانه را آبیاری نمود .

کشت گوجه فرنگی در گلخانه به صورت جوی پشته ای و در روشهای پیشرفته مسطح همراه آبیاری قطره ای و یا به روی پوششهای پلاستیکی همراه آبیاری قطره ای صورت می گیرد .

مراقبت از بوته های کشت شده در گلخانه :

بهترین درجه حرارت جهت رشد مناسب در روز ٢۴ درجه سانتیگراد و در شب ١٧- ١۶ درجه سانتیگراد میباشد . اگر گوجه فرنگی وارد دوره رشد زایشی گردد در بالاتر از ٢٧ درجه سانتیگراد رنگ پذیری میوه ها به خوبی صورت نمی گیرد و در بالاتر از ٣۵ درجه سانتیگراد و عمل لقاح امکان پذیر نیست .

اگر درجه حرارت در ١٠- ۵ روز قبل از باز شدن گلها بیشتر از ٣٨ درجه سانتیگراد باشد میوه تشکیل نمی گردد . از لحاظ نیاز نوری گوجه فرنگی روز خنثی میباشد . یعنی در گل انگیزی آن نور تأثیر ندارد . گیاهی است نیازمند آب زیاد معمولاً بسته به نوع خاک ٧ -١ روز یکبار نیازمند آبیاری است .

کوددهی :

جهت تولید ١٠٠ کیلوگرم میوه لازم است که تقریبًا ٣٠٠ -٢۵٠ واحد ازت ، ٢۵٠ 0١۵٠ واحد فسفر و ٣۵٠ -٢۵٠ واحد تپاس به بوته ها داده شود . کودهای فسفات را در یک مرحله و ازت را در سه مرحله به زمین می دهند معمولاً قسمت اول ازت که نصف کود ازته است ٢٠ روز قبل از کاشت و یک چهارم باقیمانده در زمان گل دهی و یک چهارم مابقی نیز در او ایل رشد میوه همراه با آب آبیاری به زمین داده شود .

برگشت به بالا
× اگر سوالی دارید اینجا بپرسید